• W sali spotkań Domu bł. Aniceta Jałmużnika odbyło się we czwartek, 9 sierpnia, o godzinie 8:00, spotkanie władz Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego, to jest Zarządu Fundacji z Radą Fundacji. Było to pierwsze takie wydarzenie w nowo poświęconym Domu. W skład Rady Fundacji wchodzą: Radosław Pazura, Krzysztof Wąsowski, Dariusz Skłodowski, br. Łukasz Woźniak, minister prowincjalny oraz br. Kazimierz Synowczyk, gwardian klasztoru, który z urzędu jest przewodniczącym Rady Fundacji. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Marek Seretny, prezes, oraz Katarzyna Tsiantos, wiceprezes. Wszyscy obecni byli in corpore. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady Fundacji, br. Kazimierz Synowczyk.
  • Obrady rozpoczęła modlitwa poprowadzona przez ministra prowincjalnego. Następnie przewodniczący powitał zebranych, w tym szczególnie Katarzynę Tsiantos, wiceprezes Fundacji i br. Łukasza Woźniaka, ministra prowincjalnego, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w spotkaniu. Prezes Fundacji, Marek Seretny, przypomniał krótko genezę Fundacji i przedstawił jej stan aktualny. Dariusz Skłodowski, odpowiedzialny za księgowość i finanse, zreferował swój sektor odpowiedzialności. Podjęto dyskusję nad dalszym funkcjonowaniem Fundacji w nowym kontekście sytuacyjnym po zakończeniu budowy, kiedy to kluczowym zadaniem staje się utrzymanie Domu bł. Aniceta oraz podtrzymywanie i rozwijanie różnych form pracy na rzecz bezdomnych. Stwierdzono, że na obecnym etapie nie ma potrzeby, aby zmieniać statut Fundacji czy też robić audyt wewnętrzny lub zewnętrzny. Fundacja będzie nadal wspierać braci kapucynów w jak najowocniejszym kontynuowaniu dzieła swego patrona, bł. Aniceta Koplińskiego Jałmużnika.