Zasady funkcjonowania
Domu bł. Aniceta, Jałmużnika Warszawy

 1. Dom bł. Aniceta, Jałmużnika Warszawy, jako budynek stanowi część kompleksu klasztornego, a jego działalność jest szczególnym rysem działalności duszpasterskiej i charytatywnej, którą prowadzi wspólnota klasztoru braci mniejszych kapucynów.
 2. Działalność Domu polega na pomocy potrzebującym wsparcia materialnego i duchowego, zwłaszcza ludziom bezdomnym.
 3. Patronem Domu jest bł. Anicet Kopliński, kapucyn niemieckiego pochodzenia, jałmużnik Warszawy w okresie międzywojennym, wzór ewangelicznej miłości bliźniego, ofiara niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Dom jest kontynuatorem „Kuchni dla ubogich” działającej przy klasztorze od 1987 roku.
 4. Dom działa pod zwierzchnictwem gwardiana klasztoru warszawskiego. Gwardian w porozumieniu z ministrem prowincjalnym wyznacza odpowiednich braci, którzy zajmują się duchową, charytatywną, kulturalną i materialną opieką osób korzystających z działalności Domu. Jeden z braci jest moderatorem. Ekonom klasztoru odpowiada za materialną jego strukturę i praktyczne funkcjonowanie.
 5. Teren Domu jest wyłączony z klauzury klasztornej.
 6. Zwykłe funkcjonowanie Domu wspierane jest wielkoduszną posługą wolontariuszy i członków organizacji współpracujących, aktualnie: Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego i Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio.
 7. W Domu nie prowadzi się żadnej działalności komercyjnej.
 8. Dobór współpracowników i weryfikacja zgłaszających się do posługi, jak też ocena ich pracy należy do braci kapucynów przeznaczonych do posługi w Domu, a w wyjątkowych sytuacjach do gwardiana klasztoru.
 9. Organizacje współpracujące w dziele pomocy potrzebującym mogą mieć swoje siedziby na terenie Domu. Warunki korzystania z Domu określa klasztor.
 10. Osoby świeckie nie mogą przebywać na terenie klasztoru, zarówno w budynku, jak i w klaustrum wewnętrznym, chyba, że wyjątkowo otrzymają pozwolenie. Jedyne miejsce, w którym pozwolenie nie jest wymagane, stanowi parking przy bramie wjazdowej do klasztoru. Wejście do Domu z klaustrum wewnętrznego jest przeznaczone tylko dla braci zakonnych.
 11. W Domu są trzy komplety kluczy: jeden w portierni Domu, drugi przy furcie klasztornej, trzeci posiada ekonom. Wydawanie kluczy oraz ich zwrot jest odnotowywany przez brata wydającego klucze. Bracia przeznaczeni do posługi w Domu i niektórzy współpracownicy mogą posiadać klucze na stałe.
 12. Gwardian, ekonom klasztoru i bracia przeznaczeni do posługi w Domu bł. Aniceta, a także – jeśli jest taka potrzeba – świeccy współpracownicy, spotykają się na naradach w sprawach funkcjonowania Domu, zwołanych przez gwardiana.
 13. Ochronę danych osobowych wszystkich osób zaangażowanych w prowadzenie Domu określa osobny regulamin zgodny z zasadami RODO i z Dekretem Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim.
 14. Stali współpracownicy Domu zobowiązani są do podpisania deklaracji dotyczącej ochrony nieletnich.

/br. Piotr Owczarz OFMCap/

gwardian

/br. Łukasz Woźniak OFMCap/

minister prowincjalny

Warszawa, 5 listopada AD 2018